2,000,000 JPY

2002 5759
Nhật bản

3,300,000 JPY

2005 4703
Nhật bản

Đã bán hết

2005 1500
Nhật bản

Đã bán hết

2893
Nhật bản

Đã bán hết

4225
Nhật bản

Đã bán hết

2004 4721
Nhật bản

Đã bán hết

2003 4673
Nhật bản

Đã bán hết

1998 8225
Nhật bản

Đã bán hết

1990 5944
Nhật bản

Đã bán hết

1996 865
Nhật bản