2,250,000 JPY

2893
Nhật bản

3,300,000 JPY

2005 4703
Nhật bản

Đã bán hết

2004 4721
Nhật bản

Đã bán hết

2003 4673
Nhật bản

Đã bán hết

1998 8225
Nhật bản

Đã bán hết

1990 5944
Nhật bản

Đã bán hết

1996 865
Nhật bản

Đã bán hết

3893
Nhật bản

Đã bán hết

7532
Nhật bản

Đã bán hết

1993 3663
Nhật bản