4,080,000 JPY

1319
Japan

3,840,000 JPY

3562
Japan

1,600,000 JPY

1998 3275
Japan

6,100,000 JPY

2008 2733
Japan

17,300,000 JPY

2013 3474
Japan

4,600,000 JPY

5177
Japan

2,440,000 JPY

2005 2870
Japan

120,000 USD

2005 7449
Australia

1,400,000 JPY

1998 2645
Japan

350,000 JPY

1974 5781
Japan