3,500,000 JPY

5201
Nhật bản

1,200,000 JPY

1996
Nhật bản

6,100,000 JPY

2008 2733
Nhật bản

120,000 USD

2005 7449
Úc

Đã bán hết

1998 3275
Nhật bản

Đã bán hết

1989 3955
Nhật bản

Đã bán hết

1996 2272
Nhật bản

Đã bán hết

1987 1523
Nhật bản

Đã bán hết

2005 6295
Nhật bản

Đã bán hết

1996 3794
Nhật bản