2,562,000 JPY

2005
Japan

2,200,000 JPY

1991 4382
Japan

6,100,000 JPY

2008 2733
Japan

17,300,000 JPY

2013 3474
Japan

4,600,000 JPY

5177
Japan

120,000 USD

2005 7449
Australia

1,400,000 JPY

1998 2645
Japan

5,184,000 JPY

2007 3615
Japan

6,264,000 JPY

2004 5336
Japan

2,052,001 JPY

2000 470
Japan